Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
1
2
3
4

4.10 Wednesday

Succot Celebration

5

5.10 Thursday

6
7
8
9
10
11

11.10 Wednesday

המופע נדחה!!! מופע-מסע בשירי משוררים

12
13
14

14.10 Saturday

15
16
17
18

18.10 Wednesday

New Irish & Celtic music

19
20
21
22
23

23.10 Monday

חיזוק וחיבוק

24

24.10 Tuesday

חיזוק וחיבוק

25

25.10 Wednesday

חיזוק וחיבוק

26

26.10 Thursday

27

27.10 Friday

28
29
30

30.10 Monday

חיזוק וחיבוק

31

31.10 Tuesday

חיזוק וחיבוק

1

1.11 Wednesday

2

2.11 Thursday

3
4

4.11 Saturday

Skip to content